Privacy Policy

Proffurn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Proffurn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,       deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw   persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw   persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Proffurn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Proffurn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Proffurn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        (Zakelijk) Telefoonnummer;

-        (Zakelijk) E-mailadres;

-        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Proffurn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-      Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.