Leveringsvoorwaarden Proffurn d.d. Januari 2023

 

Definities

1.     Proffurn; Proffurn, gevestigd te Valkenswaard onder KvK nr. 71400044.

2.     Klant: diegene met wie Proffurn een overeenkomst is aangegaan.

3.     Partijen: Proffurn en klant samen

4.     Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1.     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten of producten

door of namens Proffurn.

2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

 

Betalingen en betalingstermijn

1.     Proffurn mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.     De klant dient de betaling conform de in de offerte vermelde termijn te hebben voldaan.

3.     Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Proffurn de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel ingebreke hoeft te stellen.

4.     Proffurn behoud zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is Proffurn gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend

2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Proffurn.

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Proffurn zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Proffurn op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Proffurn, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan proffurn te betalen.

 

Recht van reclame

1.     Zodra de klant in verzuim is, is Proffurn gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.     Proffurn roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.     Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dien de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Proffurn, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.     De kosten voor het terughalen of -brengen van de  producten komen voor rekening van de klant.

 

 Retentierecht

1.   Proffurn kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog open staande rekeningen ten aanzien van Proffurn heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten zekerheid heeft gesteld b.v. door een bankgarantie afgegeven aan Proffurn.

2.   De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

     is aan Proffurn.

3.   Proffurn is nooit aansprakelijk  voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het   

    gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Proffurn te verrekenen met een vordering op Proffurn.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.   Proffurn blijft eigenaar van alle geleverde producten tot dat de klant volledig heeft voldaan aan al

     zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van proffurn, met inbegrip van vorderingen over het   

     tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

2.   Tot die tijd kan Proffurn zicht te alle tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de geleverde goederen terug nemen.

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.

4.   Indien Proffurn een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Proffurn het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

1.   Levering vindt plaats bij Proffurn of  tenzij anders zijn overeengekomen.

2.   Levering aan consument vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

3.   Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Proffurn het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog voldaan is.

4.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Proffurn kan tegenwerpen.

 

     Levertijd

1.   De door Proffurn opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.   De levertijd vangt aan nadat de aan de klant voor akkoord getekende offerte aan proffurn door Proffurn schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3.   Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Proffurn niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijk levering

De klant dient er voor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan   

plaatsvinden.

 

Levering zaken in opdracht

1.   De klant is verplicht de in zijn opdracht door Proffurn geproduceerde zaken af te nemen.

2.   Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Proffurn. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Proffurn mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW

 

Levering op afroep

Indien de klant met Proffurn levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 3 (drie) maanden na de gereed melding, mag Proffurn tot annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Proffurn tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Proffurn om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Proffurn te vergoeden.

 

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

 

Transportkosten

Transport kosten zijn voor rekening klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en zending

1.    Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Proffurn niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.    Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Proffurn, bij gebreke waarvan Proffurn niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 Verzekering

1.    De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o    geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

o    zaken van Proffurn die bij de klant aanwezig zijn

o    zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

         2.   De klant geeft op eerste verzoek van Proffurn de polis van deze verzekering ter inzage.

3.    En zij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen koste een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

1.   Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen

     geheel voor rekening van de klant.

 Montage en installatie

Hoewel Proffurn zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen     

enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 Garantie

1.   Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze door Proffurn enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2.   De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3.   De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.   Gebreken en of afwijkingen dienen schriftelijk aan Proffurn gemeld te worden waarna deze de klacht aan de desbetreffende leverancier/fabrikant meldt.

5.   Proffurn hanteert de garantie van de leverancier/fabrikant en kan niet aansprakelijk gesteld worden.

6.   Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1.   Proffurn voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.   Proffurn heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken (termijn) voorschot door de klant.

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat proffurn tijdig kan aanvangen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat proffurn tijdig kan aanvangen aan de uitvoering van de overeenkomst, komende daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Proffurn.

2.   De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niets anders voortvloeit.

5.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Proffurn de betreffende bescheiden.

6.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Proffurn redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar e loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en uren voor rekening klant.

 Uitvoering van een dienst

1.   Proffurn zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en in achtneming van de  zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.

2.   Indien Proffurn op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Proffurn de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 Intellectueel eigendom

1.   Proffurn behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.   De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proffurn (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1.   De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Proffurn ontvangt geheim.

2.   Het zelfde geldt voor alle informatie betreffende Proffurn waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waar van hij kan verwachten dat verspreiding ervan Proffurn schade kan berokkenen.

3.   De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5.   De in dit artikel  omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderlinge overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 Boetebeding

1.   Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreed, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

o is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-

o is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-

2.   Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Proffurn waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 Vrijwaring

De klant vrijwaart Proffurn tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Proffurn geleverde producten en/of diensten.

 Klachten

1.   De klant dient een door Proffurn geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Proffurn daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

3.   Consumenten dienen Proffurn uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Proffurn in staat is hierop adequaat te reageren.

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Proffurn gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Proffurn.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Proffurn ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Proffurn een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Proffurn verschuldigd zijn.

 Aansprakelijkheid Proffurn

1.   Proffurn is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zo ver die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Proffurn aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.   Proffurn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derdenIndien Proffurn aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten ( beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de

aansprakelijkheid betrekking op heeft.